Winkelwagen - € 0,00

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN TC-Zonnepanelen

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
TC-Zonnepanelen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57613060;
‘Klant’: de partij die een opdracht verstrekt aan TC-zonnepanelen tot het geven van advies en/of het  plaatsen van zonnepanelen en/of omvormer, PV-systeem: een systeem bestaande uit een set zonnepanelen, omvormer(s) en toebehoren.
‘Installatie’: het feitelijk ter beschikking stellen en installeren van het PV-systeem op de door de Klant aangegeven locatie;

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij TC-zonnepanelen als verkoper, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1 Naar aanleiding van het bezoek door TC-zonnepanelen op de door de Klant opgegeven locatie en de naar aanleiding daarvan gemaakte waarnemingen door TC-zonnepanelen en van de Klant verkregen informatie, stelt TC-zonnepanelen een offerte op welke de kosten dekt voor  levering PV-systeem en  de Installatie.   De door TC-zonnepanelen  gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening en retournering door de Klant aan TC-zonnepanelen van de in tweevoud door TC-zonnepanelen uitgebrachte offerte.


Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst en Installatie
4.1 TC-zonnepanelen zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
4.2 de Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TC-zonnepanelen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, juist en tijdig aan TC-zonnepanelen  zijn verstrekt  van de Installatie. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet juist of tijdig aan TC-zonnepanelen zijn verstrek , heeft TC-zonnepanelen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de Klant overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de Klant in rekening te brengen.
4.3 TC-zonnepanelen laat de Installatie uitvoeren door gekwalificeerde elektriciens.
4.4 De door TC-zonnepanelen ingeschakelde elektriciens baseren zich voor de Installatie op de door  verrichte visuele inspectie van de locatie waar het PV-systeem dient te worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, zullen TC-zonnepanelen en de Klant conform artikel 8 in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.
4.5 TC-zonnepanelen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat              TC-zonnepanelen is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
4.6 de Klant garandeert dat de locatie waar het PV-systeem geplaatst worden asbestvrij is.
4.7 De Klant draagt er zorg voor dat de locatie van de Installatie vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren.
4.8 De eigendomsoverdracht van het PV-systeem vindt plaats na Installatie, na de laatste betaling.

Artikel 5 Uitvoeringstermijn
5.1 De Installatie geschiedt op de door de Klant opgegeven locatie binnen 10 weken na ontvangst van de eerste betaling.
5.2 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.   TC-zonnepanelen zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 6 Wijzigingen in te leveren producten
TC-zonnepanelen is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren PV-systeem welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen, een en ander ter beoordeling van. TC-zonnepanelen

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TC-zonnepanelen zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de TC-zonnepanelen de Klant hierover tevoren inlichten. TC-zonnepanelen zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de afgegeven prijs tot  gevolg heeft.
Artikel 8 Geheimhouding
TC-zonnepanelen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de Klant heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1 Door TC-zonnepanelen verstrekte adviezen aan de Klant inzake een optimaal PV-systeem voor de Klant, welke al dan niet zijn verwerkt in een offerte, worden naar goeddunken van TC-zonnepanelen verstrekt. Hieraan kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend.
9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt TC-zonnepanelen zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
9.3 Alle door TC-zonnepanelen verstrekte stukken, zoals offertes en adviezen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TC-zonnepanelen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
9.4 TC-zonnepanelen behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Garantie materialen
10.1 TC-zonnepanelen garandeert dat de Zonnepanelen van het PV-systeem vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar na het moment van Installatie.
TC-zonnepanelen garandeert dat de omvormer van het PV-systeem vrij is van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 5 jaar na het moment van Installatie.
De garantietermijn voor de Installatie bedraagt één jaar.
10.2 De Klant dient uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk bij TC-zonnepanelen te melden binnen 14 dagen na constatering.
10.3 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is TC-zonnepanelen verplicht binnen 30  dagen nadat de Klant hem het gebrek heeft gemeld het gebrek te herstellen dan wel een concreet voorstel voor het verhelpen van het gebrek te doen.
10.4 TC-zonnepanelen kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
10.5 De Klant kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
– TC-zonnepanelen tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomen,gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
10.6 Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) het PV-systeem leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
10.7 Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan zes maanden na Installatie voordoen dient de Klant aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn.
10.8 De Klant heeft geen rechten op garantie indien de installatie van of onderhoud aan het PV-systeem niet door een door TC-zonnepanelen ingeschakelde elektricien plaats vond.
10.9 De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van > 20 mm en met een gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door TC-zonnepanelen en vormveranderingen van het object waarop het PV-systeem bevestigd is.

Artikel 11 Garantie functionaliteit lange termijn
11.1.  TC-zonnepanelen garandeert het vermogen van het PV-systeem voor 90% van het oorspronkelijk vermogen gedurende 10 jaar en voor 80% gedurende 25 jaar mits het PV-systeem wordt onderhouden conform de instructies van TC-zonnepanelen en vrij blijft van schaduw. Vervanging van het PV-systeem is voor eigen rekening van de Klant.
11.2 De omvormer van het PV-systeem heeft een verwachte levensduur van 10 à 15 jaar. Vervanging van de omvormer is voor eigen rekening van de Klant.

Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden in twee termijnen. Een eerste betaling 75% van de totale factuur is verschuldigd binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst op grond van artikel
3.3.De tweede betaling 25% is verschuldigd  3 dagen voor het plaatsen van de Installatie in samenspraak met klant.                                                                                                                                                          Voor de betalingen ontvangt de Klant een factuur.
12.2 Betaling dient te geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar 7901658 t.n.v..TC-zonnepanelen.
12.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Klant in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5%.
12.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Klant wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.
13.2 Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van TC-zonnepanelen is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken en diensten, dan wel, zulks ter keuze van, TC-zonnepanelen tot het bedrag dat TC-zonnepanelen ontvangt van haar verzekeraar ter zake van de betreffende aansprakelijkheid.
13.3 TC-zonnepanelen zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte of gevolgschade.
13.4 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van  TC-zonnepanelen of haar bedrijfsleiding.
13.5 TC-zonnepanelen wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand ingeval de Installatie van en/of onderhoud van het PV-systeem niet plaats vond via een door TC-zonnepanelen ingeschakelde installateur.
13.6 De website van TC-zonnepanelen bevat bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen. TC-zonnepanelen staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van TC-zonnepanelen of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend.

 

Artikel 14 Overmacht
14.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan TC-zonnepanelen zijn toe te rekenen. Hieronder is (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan TC-zonnepanelen afhankelijk is voor de levering en Installatie van het PV-systeem.
14.2 TC-zonnepanelen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat TC-zonnepanelen haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van TC-zonnepanelen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TC-zonnepanelen niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4 Indien TC-zonnepanelen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 Geschillenbeslechting
15.1 De rechter  is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen  TC-zonnepanelen en de Klant kennis te nemen.
TC-zonnepanelen blijft echter bevoegd de Klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant.
15.2 De Klant heeft het recht gedurende een maand nadat TC-zonnepanelen zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.